Stanovy Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

 1. Slovenská oftalmologická spoločnosť je dobrovoľne, mimovládne, politicky nezávisle občianske združenie lekárov, vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov v zdravotníctve, alebo študentov medicíny, ktorí majú záujem o rozvoj odboru oftalmológia.
 2. Slovenská oftalmologická spoločnosť je právnickou osobou a občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 3. Slovenská oftalmologická spoločnosť je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a môže sa stať kolektívnym členom aj iných národných a medzinárodných organizácii podobného záujmového zamerania.
 4. Slovenská oftalmologická spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky. Činnosť Slovenskej oftalmologickej spoločnosti je vymedzená príslušnými právnymi predpismi a týmito stanovami.
 5. Slovenská oftalmologická spoločnosť má vlastné logo. Skratka pre slovenský a anglický názov (Slovak Ophthalmological Society) je SOS.
 6. Sídlom SOS je Klinika detskej oftalmológie DFNsP-LFUK, Limbová1, 833 40 Bratislava.
 7. Na zabezpečenie poslania a predmetu činnosti vykonáva vedľajšiu hospodársku činnosť (napr. reklamu, prenájom a pod.).

Čl. II. Vznik a registrácia

 1. Slovenská oftalmologická spoločnosť vznikla ako organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti. Dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR zmenila právnu formu a stala sa v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov právnickou osobou dňa 21. 01. 1997
 2. Prvé Stanovy Slovenskej oftalmologickej spoločnosti boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 21. 01. 1997 pod č. VVS/1-900/90-12218.

Čl. III. Poslanie a predmet činnosti SOS

Slovenská oftalmologická spoločnosť zastupuje svojich členov navonok s cieľom ochraňovať a presadzovať ich oprávnené požiadavky a záujmy. Za tým účelom najmä:

 1. Zabezpečuje rozširovanie medicínskych, vedeckých diagnostických a liečebných poznatkov z aktuálnej domácej a svetovej medicínskej vedy a sprostredkováva transfer najnovších vedeckých odborných medicínskych, diagnostických a liečebno-preventívnych poznatkov do praxe najmä formou ďalšieho sústavného vzdelávania z odboru oftalmológia.
 2. Prostredníctvom výboru spoločnosti predkladá, posudzuje, publikuje a presadzuje návrhy a stanoviská k:
  a. otázkam súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou v odbore oftalmológia,
  b. otázkam týkajúcim sa možností uplatňovať v medicínskej praxi špičkové, diagnostické a vedecké postupy,
  c. otázkam etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov,
  d. otázkam existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve,
  e. otázkam špecializovaných náplní odboru v systéme ďalšieho vzdelávania,
  f. predkladá návrhy na hlavného odborníka a návrhy odborníkov za členov do komisií.
 3. Umožňuje prezentáciu vedeckých, diagnostických, preventívnych a liečebných poznatkov z praxe členov SOS doma i v zahraničí.
 4. Podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.
 5. Prostredníctvom výboru môže vydávať a podporovať alebo participovať na vydávaní odborných medicínskych časopisov, zborníkov, bulletinov, publikácii a iných informačných materiálov.
 6. Poskytuje svojim členom metodické poradenstvo a ďalšie služby súvisiace s plnením poslania a predmetu činnosti SOS.
 7. V spolupráci s Prezídiom SLS udeľuje svojim členom pocty a ceny.
 8. Nadväzuje kontakty a spolupracuje s medzinárodnými mimovládnymi, vedeckými a stavovskými organizáciami doma i v zahraničí, ktoré pôsobia v oblasti zdravotníctva.
 9. Vyhlasuje súťaže a udeľuje pocty a ceny.
 10. Zabezpečuje aj ďalšie úlohy na požiadanie členskej základne, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo Slovenskej lekárskej komory.

Čl. IV. Členstvo v SOS

Formy členstva :
Členstvo v SOS je riadne a čestné.

 1. Riadne členstvo: Riadnym členom SOS sa môže stať (lekár, prípadne iný pracovník v zdravotníctve, ktorý vykonáva vedeckú, odbornú a inak kvalifikovanú činnosť v zdravotníctve v odbore oftalmológia prípadne v príbuznom odbore a študent medicíny), ktorý súhlasí s poslaním aStanovami SOS, SLS a zaviaže sa podieľať na ich plnení, zaplatí zápisné a ročne stanovený členský príspevok. Riadne členstvo v SOS doručením riadne vyplnenej a podpísanej písomnej prihlášky uchádzača o riadne členstvo schválenej výborom SOS, zaplatením zápisného, základného členského príspevku SLS a členského príspevku SOS. Riadny člen SOS je zároveň členom SLS.
 2. Čestné členstvo Čestné členstvo SOS je osobitný druh pôct, ktoré sa udeľujú členom a osobám za zásluhy o rozvoj plnenia predmetu činnosti, úloha cieľov SOS.

Podmienky a postup udeľovania čestného členstva upravuje Štatút cien a pôct SOS a SLS. Výšku zápisného, kategórie ročných členských príspevkov pre rôzne formy členstva a termíny ich splatnosti upravuje Príspevkový poriadok SLS.

Čl. V. Zánik členstva v SOS

Riadne členstvo zaniká:
       a. úmrtím člena,
       b. vystúpením na základe písomného vyhlásenia a to dňom doručenia tohto vyhlásenia,
       c. zánikom SOS,
       d. vylúčením pre hrubé porušenie stanov a poškodenie záujmov SOS, ak náprava sa nedosiahla inými prostriedkami,         
       e. zrušením, najmä pre neplnenie členských povinností alebo pre iné závažné dôvody (napr. trestná činnosť, spôsobenie  značnej škody a pod. ). Ak člen bude v omeškaní s platením členského príspevku viac ako 12 mesiacov, môže o zrušenie   členstva rozhodnúť výbor, ak člen bol na možnosť vylúčenia vopred, najmenej jeden mesiac, písomne upozornený. Proti   rozhodnutiu o vylúčení a zrušení členstva je možné podať odvolanie dozornej rade SOS a to do 15 dní od doručenia  rozhodnutia.

Čestné členstvo SOS zaniká :
       a. vzdaním sa,
       b. z dôvodov uvedených v bode 1) článku IV. Stanov, prípadne z iných vážnych dôvodov.

Čl. VI. Práva a povinnosti členov SOS

 1. Každý riadny člen SOS má tieto práva:
  a. zúčastňovať sa aktívne na činností v SOS a v SLS,
  b. voliť zástupcov do orgánov SOS a orgánov SLS a sám byť volený,
  c. byť informovaný o činností SOS a o činnosti SLS,
  d. predkladať svoje návrhy, požiadavky, stanoviská a sťažností na orgány SOS vo veciach ich činností,
  e. slobodne vyslovovať svoje názory a pripomienky vo veciach činnosti orgánov SOS,
  f. využívať služby poskytované členom SOS,
  g. uchádzať sa o ceny a pocty SOS a SLS,
  h. zúčastňovať sa na odborných podujatiach organizovaných SOS a SLS a podieľať sa na výhodách, ktoré SOS a SLS poskytuje svojím členom,
  i. zúčastňovať sa na odborných vedeckých podujatiach doma a v zahraničí a uchádzať sa o finančné príspevky na zahraničné pracovné cesty.
 2. Každý riadny člen má tieto povinnosti:
  a. dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy SOS a SLS a všeobecné platné právne predpisy,
  b. neohrozovať a nepoškodzovať záujmy (etické, odborné, ekonomické a iné) a činnosť SOS a SLS,
  c. riadne a v termíne zaplatiť zápisné a stanovené ročné členské príspevky,
  d. poskytovať orgánom a funkcionárom SOS a SLS potrebnú súčinnosť a nekonať v rozpore so záujmami a dobrým menom SOS a SLS,
  e. riadne vykonávať zverenú funkciu,
  f. podieľať sa pri naplňovaní poslania a predmetu činnosti SOS a SLS,
  g. hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zverila SOS alebo SLS a chrániť jej majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,
  h. bezodkladne oznamovať SLS všetky zmeny v osobných údajov (priezviská, adresy, titulov, vedeckých hodností, udelených cien pôct SOS a SLS a pod.).
 3. O výške základných ročných členských príspevkov SLS rozhoduje Prezídium SLS a o výške ročných členských príspevkov SOS rozhoduje členská schôdza SOS. Spôsob vyberania členských príspevkov, zvýhodnenie pre rôzne kategórie členstva a výška zápisného upravuje Príspevkový poriadok SLS.
 4. Členovia SOS, najmä osoby vykonávajúce funkciu v orgánoch SOS, nesmú konať v rozpore so záujmami SOS a SLS. Ak dôjde k rozporu záujmov pri výkone funkcie, nie je osoba vykonávajúca funkciu oprávnená za SOS rokovať. Pri porušení tejto zásady je výbor SOS oprávnený podať návrh na odvolanie z funkcie príslušnému orgánu a v závažných prípadoch rozhodnúť o zrušení členstva v SOS (napr. ak spôsobí člen väčšiu ekonomickú škodu alebo značne poškodí dobé meno SOS alebo SLS).

Ak poruší túto zásadu člen výboru SOS, je takéto rozhodnutie oprávnená vykonať dozorná rada SOS.

Čl. VII. Orgány SOS

1. Orgánmi Slovenskej oftalmologickej spoločnosti sú:
      a. zhromaždenie členov,
      b. výbor,
      c. dozorná rada.

Výbor a dozorná rada sú volenými orgánmi. Funkčné obdobie výboru a dozornej rady je štvorročné.

Čl. VIII. Zhromaždenie členov

 1. Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.
 2. Zhromaždenie členov zvoláva výbor SOS podľa potreby, najmenej však raz za dva roky. Musí sa zvolať vždy, ak o to požiada aspoň jedna tretina všetkých členov SOS, alebo ak o to požiada dozorná rada SOS, a to do troch mesiacov, odo dňa doručenia žiadosti. Termín, miesto zvolania zhromaždenia členov a program je povinný výbor SOS zverejniť najneskoršie tridsať dní pred dátumom jeho konania.
 3. Zhromaždenie členov volí a odvoláva:
  a. členov výboru a náhradných členov,
  b. členov dozornej rady a náhradných členov dozornej rady,
  c. rozhoduje o zmene dĺžky funkčného obdobia výboru SOS a dozornej rady SOS.
 4. Zhromaždenie členov najmä:
  schvaľuje:
  - program zhromaždenia členov.
  - rozpočet a správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie SOS,
  - plán a základné smery činnosti
  - správu dozornej rady SOS,
  - zmeny a doplnky stanov, vnútorné predpisy SOS,
  - zriadenie a zrušenie sekcií,
  - ďalšie návrhy, ktoré mu predloží výbor SOS.
  - kandidátnu listinu do výboru a dozornej rady SOS predloženú výborom, po súhlase navrhovaných kandidátov.
  rozhoduje:
  - o zmene právnej formy a tým spojených majetkových dôsledkoch,
  - o zrušení kolektívneho členstva v SLS,
  - o výške členského príspevku SOS,
  - o zániku SOS a s tým spojených majetkových dôsledkoch, o vymenovaní likvidátora a pod.
  - o tých záležitostiach SOS ktoré si k rozhodnutiu vyhradí,
 5. Zhromaždenie členov je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, s výnimkou závažných rozhodnutí. uvedených v čl. VIII. bode 4, zarážka 10, 12, (zánik SOS, vystúpenie z kolektívneho členstva SLS) týchto stanov, kde je potrebná dvojtretinová prítomnosť členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov vo forme uznesení.

Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina členov, alebo dvojtretinová väčšina členov SOS do termínu začatia zhromaždenia členov, náhradné zhromaždenie členov sa uskutoční o tridsať minút neskôr s tým istým programom. Náhradné zhromaždenie členov je uznášaniaschopné pri akomkoľvek počte prítomných členov a rozhoduje písomným vyjadrením dvojtretinovej väčšiny prítomných členov.

Čl. IX. Výbor SOS

 1. Výbor je riadiacim a výkonným orgánom SOS.
 2. Výbor má najmenej deväť členov a dvoch náhradných členov. Zvoláva ho prezident a v jeho neprítomností vedecký sekretár alebo poverený člen výboru.
 3. Členmi výboru s hlasom poradným sú predsedovia sekcií, pokiaľ nie sú zvolenými členmi.
 4. Členovia výboru sa môžu dopĺňať len z náhradných členov, ktorí boli zvolení na zhromaždení členov.
 5. Výbor volí spomedzi seba prezidenta, vedeckého sekretára, viceprezidenta prípadne ďalších funkcionárov (napr. pokladníka a pod.). Prezident nemôže zároveň zastávať funkciu hlavného odborníka MZ SR alebo predsedu sekcie SOS. Vo funkcii prezidenta výboru SOS, predsedu sekcie môže byť maximálne dve funkčné obdobia za sebou. Pri voľbe prezidenta prihliada sa na jeho odbornú , etickú stránku a riadiace schopnosti
 6. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
 7. Výbor SOS najmä
  a. pripravuje a zvoláva zhromaždenie členov, realizuje jeho uznesenia, rieši aktuálne problémy a bežné záležitosti,
  b. rozhoduje o všetkých závažných otázkach v období medzi zasadnutiami zhromaždenie členov, ktoré neznesú odklad s výnimkou tých, ktoré sú vymedzené do kompetencie rozhodovania zhromaždenie členov,
  c. dozerá na prípravu odborných podujatí a zodpovedá za ich úroveň,
  d. pravidelne informuje svojich členov o svojej činnosti,
  e. rozhoduje o hospodárení a činnosti,
  f. riadne vedie dokumentáciu o svojej činnosti,
  g. pripravuje rozpočet, plán činnosti a plán odborných podujatí, vypracováva správu o činnosti a hospodárení,
  h. riadne hospodári s majetkom a majetkovými právami SOS a ochraňuje ho,
  i. ochraňuje údaje o členskej základni a využíva ich len spôsobom upraveným vnútornými smernicami SOS a platným zákonom o ochrane osobných údajov a používa ich na činnosti, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti SOS a SLS,
  j. predkladá zhromaždeniu členov na schválenie všetky návrhy, ktoré schvaľuje a o ktorých rozhoduje zhromaždenie členov, najmä (správu o činnosti a hospodárení, plán činností a rozpočet, návrhy na vyberanie členských príspevkov, na vznik a zrušenie sekcií a pod.),
  k. rozhoduje o vzniku a zrušení sekcii pri SOS, zriaďuje komisie a pracovné skupiny a menuje členov do komisií a pracovných skupín,
  l. udeľuje ceny a pocty SOS a finančné odmeny, ktoré k ním prislúchajú podľa štatútu cien a pôct SOS a predkladá Prezídiu SLS návrhy na udelenie pôct a cien SLS, správu o výsledku volieb,
  m. nadväzuje kontakty s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí,
  n. schvaľuje príspevky na zahraničné a domáce pracovné cesty svojim členom,
  o. schvaľuje návrhy na pozvanie zahraničných čestných hostí a prednášateľov odborných podujatí a rozhoduje o výške príspevku na ich cestovné výdavky a pobytové náklady
  p. navrhuje delegátov na zjazd delegátov SLS a kandidátov do Prezídia SLS a do dozornej rady SLS,
  q. predkladá návrhy na kandidátov do výboru a do dozornej rady SOS,
  r. predkladá návrhy na hlavného odborníka MZ SR z odboru oftalmológia, návrhy do pracovných skupín a komisii MZ SR, SLS,
  s. predkladá prezídiu SLS správu o výsledku volieb,
  t. vysiela zástupcov SOS do poradných orgánov, komisií a ďalších orgánov ako aj do rôznych foriem riadenia týkajúcej sa problematiky súvisiacej so zameraním činnosti SOS,
  u. rozhoduje o korešpondenčnom spôsobe volieb do orgánov SOS a zabezpečoje ich realizáciu, dôsledne dbá o dodržiavanie stanov, štatútov a vnútorných predpisov SOS a SLS,
  v. prerokováva všetky návrhy a opatrenia dozornej rady na svojom najbližšom zasadnutí,
  w. členovi výboru SOS môže zaniknúť členstvo vo Výbore SOS podľa čl. V stanov SOS. Zánik členstva vo výbore SOS automaticky neznamená aj zánik členstva v SOS.

Čl. X. Dozorná rada SOS

 1. Dozorná rada SOS ( ďalej len „dozorná rada“) je nezávislým kontrolným orgánom SOS. Dozorná rada má troch členov. Spomedzi seba volí predsedu, ktorý zvoláva zasadnutia a riadi jej činnosť. Dozorná rada zasadá podľa potreby, ale najmenej dvakrát ročne. Je uznášaniaschopná ak sú prítomní najmenej dvaja členovia. Členovia dozornej rady nesmú byť súčasne členmi iného orgánu SOS.
 2. Dozorná rada najmä:
  kontroluje
   - dodržiavanie stanov, štatútov , vnútorných predpisov a všeobecne platných právnych predpisov,
   - hospodárenie SOS, dodržiavanie schváleného rozpočtu a zásad hospodárenia,
   - plnenie uznesení zhromaždenia členov a výboru SOS,
  Dozorná rada:
  a. najmenej raz ročne vypracováva správu o kontrolnej činnosti a predkladá ju zhromaždeniu členov, ktorej za svoju činnosť zodpovedá,
  b. rieši sťažností členov, týkajúce sa najmä činnosti výboru SOS,
  c. zúčastňuje sa prostredníctvom svojho predsedu alebo povereného člena rokovania orgánov SLS,
  d. pozastavuje rozhodnutia výboru SOS, pokiaľ je v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, zákonmi a s vnútornými predpismi SOS a SLS. Pozastavené rozhodnutie predkladá výboru na nové rozhodnutie, ktoré bude v rozhodovanej veci konečné,
  e. je oprávnená požiadať o zvolanie zhromaždenie členov podľa čl. VII., bod 2 Stanov.
 3. Dozorná rada je oprávnená pri výkone svojej činnosti požadovať predloženie všetkých písomných dokladov potrebných k vykonaniu riadnej alebo náhlej kontroly činnosti a hospodárenia SOS. Je oprávnená vyžiadať si pomoc a súčinnosť výboru. Výbor je povinný poskytnúť dozornej rade pomoc a súčinnosť v potrebnom rozsahu.
 4. Členovi dozornej rady SOS môže zaniknúť členstvo v Dozornej rade SOS podľa čl. V stanov SOS. Zánik členstva vDozornej rade SOS automaticky neznamená aj zánik členstva v SOS

Čl. XI. Sekcie SOS

 1. Sekciu SOS zriaďuje výbor ak je potrebné riešiť odborné otázky, týkajúce sa úzkej špecializácie a ak je to v záujme SOS. Návrh na zriadenie sekcie predkladá prípravný výbor. Návrh musí byť riadne odôvodnený. K návrhu sa predkladá zoznam členov SOS, ktorý prejavili záujem o členstvo v sekcii. Sekcia pri svojom vzniku musí mať najmenej 30 členov.
 2. Výbor sekcie má najmenej 5 členov. Členov výboru sekcie volí zhromaždenie členov sekcie.
 3. Členovia výboru spomedzi seba volia predsedu, vedeckého sekretára, prípadne inú funkciu (pokladníka).
 4. Výbor sekcie sa riadi pri svojej činnosti stanovami SOS, vnútornými predpismi a všeobecne platnými právnymi predpismi.
 5. Sekcia najmä
  a. rieši odborné a organizačné otázky týkajúce sa ich špecializácie,
  b. prijíma návrhy a stanoviská, ktoré predkladá na schválenie výboru SOS,
  c. hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami a využíva ich na svoju činnosť v súlade so stanovami SOS a vnútornými predpismi SOS,
  d. rozhoduje o dodatkovom členskom príspevku pre sekciu,
  e. plní aj ďalšie úlohy, ktorými ich poverí výbor SOS.
 6. Členom výboru sekcie s hlasom poradným je prezident SOS.

Sekcia má dozornú radu. Dozornú radu volí zhromaždenie členov sekcie. Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu členov sekcie. Členovia dozornej rady sekcie nesmú byť súčasne členom iného orgánu SOS.

Dozorná rada sekcie najmä:
    kontroluje
a. dodržiavanie stanov, štatútov, vnútorných predpisov a všeobecne platných právnych predpisov,
b. hospodárenie sekcie SOS, dodržiavanie schváleného rozpočtu a zásad hospodárenia sekcie,
c. plnenie uznesení zhromaždenia členov sekcie a výboru sekcie,
d. najmenej raz ročne vypracováva správu o kontrolnej činnosti sekcie a predkladá ju zhromaždeniu členov sekcie, ktorej za svoju činnosť zodpovedá,
e. rieši sťažností členov, týkajúce sa činnosti výboru sekcie,
f. zúčastňuje sa prostredníctvom svojho predsedu alebo povereného člena rokovania orgánov SOS,
g. pozastavuje rozhodnutia výboru sekcie pokiaľ je v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, zákonmi a s vnútornými predpismi SOS a SLS. Pozastavené rozhodnutie predkladá výboru sekcie na nové rozhodnutie, ktoré bude v rozhodovanej veci konečné,
h. je oprávnená požiadať o zvolanie zhromaždenie členov sekcie.

Čl. XII. Voľby do orgánov SOS

 1. Voľby do orgánov SOS sa uskutočňujú korešpondenčným spôsobom. Môžu byť jednokolové alebo dvojkolové.
 2. Korešpondenčný spôsob volieb sa koná výlučne tajným hlasovaním.
 3. Ak zhromaždenie členov alebo výbor SOS (pri nefunkčnosti výboru dozorná rada SOS) nerozhodne inak, postupuje sa pri korešpondenčnom spôsobe volieb podľa platného volebného poriadku SLS.
 4. Voľby riadi, organizuje, za ich správny priebeh zodpovedá a prípadné sťažnosti rieši volebná komisia.
 5. Volebnú komisiu volí výbor. Ak je výbor nefunkčný volí ich zhromaždenie členov ak je zvolané, ak nie je zvolané volí ich dozorná rada. Volebná komisia je zvolená minimálne 30 dní pred začiatkom volieb do orgánov SOS.
 6. Hlasovací lístok musí byť označený logom SOS a mať odtlačok pečiatky SOS a je na ňom uvedený dátum najneskoršieho odoslania hlasovacieho lístka na adresu SOS.
 7. Na hlasovacom lístku do Výboru SOS je vytvorených osemnásť polí pre kandidátov do Výboru SOS.
 8. Prvých deväť polí je obsadených kandidátmi navrhnutými Výborom SOS a ostatných deväť miest je určených na vpísanie iných kandidátov na členov Výboru SOS podľa uváženia každého voliča.
 9. V prípade dopísania mena iného kandidáta na člena Výboru SOS je hlasujúci povinný preškrtnúť meno kandidáta, ktorého si neželá voliť. Platí pravidlo, koľko nových kandidátov na členov Výboru SOS je do hlasovacieho lístku vpísaných, toľko musí byť kandidátov preškrtnutých.
 10. Za platný hlasovací lístok do Výboru SOS sa považuje lístok s uvedenými a nepreškrtnutými, najviac však deviatimi menami kandidátov.
 11. Na hlasovacom lístku do Dozornej rady SOS je vytvorených šesť polí pre kandidátov do Dozornej rady SOS.
 12. Prvé tri sú obsadené kandidátmi navrhnutými Výborom SOS a ostatné tri miesta sú určené na vpísanie iných kandidátov na členov Dozornej rady SOS podľa uváženia každého voliča.
 13. V prípade dopísania mena iného kandidáta na člena Dozornej rady SOS je hlasujúci povinný preškrtnúť meno kandidáta, ktorého si neželá voliť. Platí pravidlo, koľko nových kandidátov na členov Dozornej rady SOS je do hlasovacieho lístku vpísaných, toľko musí byť kandidátov preškrtnutých.
 14. Za platný hlasovací lístok do Dozornej rady SOS sa považuje lístok s uvedenými a nepreškrtnutými, najviac však tromi menami kandidátov.
 15. Prílohou k hlasovaciemu lístku môže byť menný zoznam členov SOS, ktorý je k hlasovaciemu lístku priložený na samostatnom dokumente.
 16. Hlasovací lístok je platný aj vtedy, pokiaľ nie sú vyplnené všetky miesta.
 17. Náhradníci do Výboru a Dozornej rady SOS sú v poradí nasledujúci kandidáti s najvyšším počtom preferenčných hlasov.
 18. Do orgánov SOS môžu kandidovať len riadny členovia SOS s riadne uhradeným členským poplatkom.
 19. Z volieb do orgánov SOS sú podmienečne vylúčení členovia podľa čl. VI.
 20. Výsledky volieb musia byť verejne vyhlásené volebnou komisiou, bezodkladne po zistení. ich výsledkov.
 21. O priebehu a výsledkov volieb vyhotovuje volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci jej členovia.

Čl. XIII. Majetok a hospodárenie

 1. SOS samostatne spravuje svoj majetok a hospodári podľa (schváleného) rozpočtu na príslušný rok.
 2. Majetok SOS tvoria:
  - hmotný a nehmotný majetok
  - hnuteľné veci,
  - nehnuteľné veci,
  - finančný majetok,
  - zásoby,
  - pohľadávky a iné majetkové práva.
 3. Príjmy SOS tvoria:
  - členské príspevky, zápisné,
  - dotácie, dary, sponzorské príspevky,
  - jednorazové účelové príspevky a zbierky,
  - iné príjmy vyplývajúce z predmetu činnosti alebo vedľajšej hospodárskej činnosti, napr. úroky z vkladov, z reklamy a z inzercie.
 4. Majetok je určený k plneniu úloh vyplývajúcich zo stanov SOS.
 5. Majetok SOS spravuje výbor SOS a za jeho ochranu zodpovedá štatutárny zástupca a pokladník.
 6. Hospodárenie s majetkom SOS sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi.
 7. Majetok SOS môže byť použitý len na poslanie a predmet činnosti e uvedené v čl. III. týchto stanov.

Čl. XIV. Zastupovanie SOS

 1. SOS zastupujú navonok a majú právo podpisovať jej prezident, vedecký sekretár, viceprezident, pípadne iný prezidentom poverený člen výboru.
 2. Za SOS prezident písomnosti podpisuje tak, že ku svojmu menu pripojí dodatok „prezident SOS“. Ostatní funkcionári podpisujú písomnosti tak, že ku svojmu menu pripoja dodatok svojej funkcie. Poverený člen výboru SOS podpisuje písomnosti tak, že ku svojmu menu pripojí dodatok „poverený člen výboru SOS“.
 3. V hospodárskych a finančných veciach sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch štatutárnych zástupcov výboru SOS.

Čl. XV. Zánik SOS

 1. SOS zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 2. O zániku SOS a majetkovom vysporiadaní rozhoduje zhromaždenie členov.
 3. SOS zaniká aj právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle § 12, odseku 1), písm. b) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 4. Pri zániku SOS určí zhromaždenie členov likvidačnú skupinu, ktorá vykoná majetkové vysporiadanie.
 5. Pri zániku SOS podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 83/1990 Zb. vykoná majetkové vysporiadanie ministerstvo.

Čl. XVI. Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Zrušujú sa Stanovy, ktoré boli schválené zhromaždením členov SOS a registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 21 01. 1997.
 2. Orgány SOS sú povinné upraviť skôr vydané vnútorné predpisy a pokyny do troch mesiacov od ich schválenia tak, aby neodporovali týmto Stanovám.
 3. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia zhromaždením členov SOS a to dňa 30.4.2010 a účinnosť dňom doručenia oznámenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o tom, že zmenu Stanov vzalo na vedomie.