Vážené kolegyne a kolegovia!

Dovoľte mi v mene novozvoleného výboru a dozornej rady Slovenskej oftalmologickej spoločnosti úprimne a srdečne poďakovať za dôveru, ktorú Ste vyjadrili svojimi hlasmi v tohtoročných voľbách a zvolili si zástupcov oftalmológov na ďalšie štvorročné obdobie.

V súčasnosti evidujeme v SOS viac ako 550 členov a teší nás, že každý rok máme viac ako 20 nových mladých oftalmológov v našich radoch. Výbor si dal za cieľ pokračovať v predchádzajúcej činnosti výboru SOS pod vedením prezidenta SOS doc. MUDr. Vladimíra Krásnika, PhD., a nadviazať a prehlbovať svoju aktivitu predovšetkým v oblastiach organizácie a podpory vzdelávacích aktivít, kongresov, seminárov, sympózií, a to jednak vo svojej pôsobnosti  a aj v spolupráci s odbornými spoločnosťami a firemnými aktivitami.  Cieľom našej činnosti bude oboznamovať členov SOS prostredníctvom webovej stránky s činnosťou výboru a dianím v SOS a podporovať najmä mladých aktívnych kolegov k prednáškovej a publikačnej aktivite, rozvíjať spoluprácu s Českou oftalmologickou spoločnosťou pri príprave kongresov a aj časopisu Česká a slovenská oftalmológia.

História oftalmológie má na Slovensku hlboké korene. V r. 1635 bola založená univerzita v Trnave, v rámci ktorej v r. 1769 zriadená lekárska fakulta. Z pedagógov trnavskej univerzity spomeňme Jozefa Jakuba Plencka, ktorý pre potrebu poslucháčov medicíny napísal a r. 1777 vydal učebnicu o očných chorobách "Doctrine de morbis oculorum". Tá bola preložená nielen do nemčiny a angličtiny, ale aj portugalčiny, taliančiny a dokonca aj japončiny. V r.1919 vznikla v Bratislave Univerzita a prvým profesorom očného lekárstva bol menovaný prof. Roman Kadlický (narodený 25.XII.1879, zomrel 8.VII.1948). Jeho nástupca prof. Anton Gala (narodený 12.3.1891, zomrel 29.8.1977) viedol Očnú kliniku 30 rokov. V r. 1948 bol zvolený rektorom bratislavskej univerzity. Bolo tomu prvýkrát v dejinách nášho odboru, kedy bol do tejto významnej funkcie zvolený oftalmológ. V r. 1960 nastúpil po prof. Galovi do funkcie prednostu Josef Šuster (narodený 1.3.1907, zomrel 14.5.1980). Druhá slovenská očná klinika bola otvorená v r. 1948 a jej prvým prednostom sa stal dovtedajší primár v Martine, Galov žiak, prof. Josef Pajtaš (narodený 20.2.1900, zomrel 26.6.1960). V r. 1959 bol zvolený rektorom košickej univerzity ako náš druhý oftalmológ, ktorému sa dostalo tejto akademickej cti.

Po rozdelení Československa v r. 1993 na dve samostatné republiky začala sa písať nová história slovenskej oftalmológie. Kongresy a aktivity SOS boli jedným z nosných prvkov v rozvoji oftalmológie na Slovensku aj vďaka nadšených oftalmológom, ktorí pôsobili vo výbore SOSky. Veríme, že sa nastupujúcemu výboru a členom dozornej rady SOSky podarí nadviazať na tradície, rozvíjať aktivity aj v tejto dosť zvláštnej dobe, ktorá nás všetkých trošku zaskočila a musíme sa prispôsobiť podmienkam a prejsť aj na virtuálnu formu vzdelávania, hybridnou formou či online kongresov a webinárov.

V týchto dňoch sme sa mali všetci slovenskí oftalmológovia spoločne stretnúť v Košiciach na Výročnom kongrese, ktorý prekladáme na budúci rok. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa aj schôdza odchádzajúceho výboru aj nastupujúceho výboru musela uskutočniť online virtuálnou formou.

Veríme, že v budúcom roku už budeme mať možnosť sa znovu spoločne osobne stretávať na odborných podujatiach. V mene všetkých členov nového výboru a dozornej rady Vám prajem veľa zdravia.

Všetci členovia novozvoleného výboru a dozornej rady SOS ďakujú za dôveru vyslovenú vo voľbách a veríme, že spoločne vytvoríme aj v tejto zložitej dobe dobré podmienky pre prácu oftalmológov a aj svojou činnosťou prispejeme k zlepšeniu starostlivosti o našich pacientov.

S úctou

prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD, MPH, MSc.,FEBO

V Bratislave, 15.10.2020