Vážené dámy a páni, kolegyne a kolegovia!

Na úvod ako prvé mi dovoľte úprimne a srdečne poďakovať za dôveru, ktorú Ste vyjadrili svojimi hlasmi vo voľbách do výboru a dozornej rady Slovenskej oftalmologickej spoločnosti na obdobie rokov 2016 – 2020.

Výbor si dal za cieľ pokračovať v predhádzajúcej činnosti, nadviazať a prehlbovať svoju aktivitu predovšetkých v oblastiach: organizovať a podporovať vzdelávacie aktivity (kongresy, semináre, sympózia) a to jednak vo svojej pôsobnosti  a jednak v spolupráci s odbornými spoločnosťami a firemnými aktivitami. Oboznamovať členov SOS prostredníctvom našej webovej srtánky s činnosťou výboru a dianím v SOS. Podporovať mladých aktívnych kolegov k prednáškovej a publikačnej aktivite.

V rámci štruktúry  SOS pôsobia aj sekcie (kontaktologická, pre chirurgiu katarakty a refrakčnú chirurgiu, ambulantných lekárov, pre choroby sklovca a sietnice), s ktorými výbor nadviazal a bude naďalej prehlbovať užšiu spoluprácu.

V dnešnej uponáhľanej dobe, keď každá minúta je vzácna, najideálnejším komunikačným prostriedkom je naša webová stránka. Škoda, že mnohí členovia sa neprihlásili a neposlali prihlasovacie meno a heslo aj k neverejnej časti. Dovoľte, aby som Vás všetkých vyzval, ktorí nemáte tento prístup a máte záujem, pošlite prístupové meno a heslo na sekretariát, alebo vedeckej sekretárke. V blízkej budúcnosti plánujeme výrazne obohatiť a aktualizovať našu webovú stránku k rýchlejšej a efektívnejšej komunikácii s Vami.

Milé kolegyne a kolegovia, radi privítame Vaše pripomienky, návrhy a podnety, ktorými oslovíte výbor k zlepšeniu našej činnosti, k prehĺbeniu spolupráce a samozrejme ktoré prispejú k zvíšeniu našej náročnej medicínskej práce akou je starostlivosť o našich pacientov.

A to hlavné som si nechal na záver: sme tu pre Vás!

S úctou Váš
doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
prezident SOS

V Bratislave, október 2016