Manuál pre nezmluvných poskytovateľov

Manuál pre nezmluvných poskytovateľov

30.03.2022

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,


V súvislosti so situáciou s vyjednávaním medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami si Vás dovoľujeme informovať, že SLK nemá aktuálne oprávnenie vstupovať do vyjednávania poskytovateľov ZS, respektíve združení, ktoré ich zastupujú, so zdravotnými poisťovňami o podmienkach zmluvných vzťahov. SLK však situáciu pozorne sleduje a informuje sa o dianí. Vidíme neustále sa prehlbujúci nepomer medzi potrebami poskytovateľov ZS na ich prevádzku pri starostlivosti o pacientov a platbami za realizované výkony zdravotnej starostlivosti od zdravotných poisťovní. Príčin je mnoho, ale zdravotníci a spolu s nimi aj pacienti by nemali doplácať na neschopnosť štátu zabezpečiť potrebné zdroje na kvalitnú a bezpečnú prevádzku zdravotníckych zariadení. V tejto situácii plne chápeme, ak by sa poskytovatelia ZS alebo ich združenia rozhodli nepodpísať nevýhodné zmluvy. Poskytovatelia ZS by tak pokračovali v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nezmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami.

V prípade, že sa ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti rozhodnete nepodpísať zmluvy so zdravotnými poisťovňami, pripravili sme a prikladáme vám v prílohe manuál, čo v takom prípade robiť. Žiadali sme aj Ministerstvo zdravotníctva SR, aby nám zaslalo jasné usmernenie v tomto smere, do dnešného dňa sme však nič neobdržali. Akonáhle by sme takéto usmernenie dostali, alebo by sa zmenili podmienky uhrádzania zdravotnej starostlivosti poskytovanej nezmluvnými poskytovateľmi, budeme vás informovať.

Zároveň vám posielame aj aktuálnu tlačovú správu, ktoré sme dnes ako SLK vydali.


Slovenská lekárska komora


Vyhlásenie SLK ku situácii s vyjednávaním o zmluvných podmienkach medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami SLK pozorne sleduje situáciu v súvislosti s vyjednávaním o nových zmluvných podmienkach medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. Verili sme, že deklarované navýšenie zdrojov do zdravotníctva sa pretaví do výšky platieb, ktoré poskytovateľom zdravotnej starostlivosti budú navrhnuté zo strany zdravotných poisťovní. Podľa informácií, ktoré máme, sa tak však nestalo. Problémom je aj to, že navýšenie zdrojov do zdravotníctva, s ktorým môžu zdravotné poisťovne aktuálne rátať, reálne predstavuje oveľa nižšiu sumu ako deklarovaných 365 miliónov eur. Na zdravotnú starostlivosť do celého systému reálne navyše pôjde iba 100 miliónov eur za zvýšenie platby za poistencov štátu. Zvyšné dve sumy – 120 miliónov je navýšenie základného imania VŠZP a 145 miliónov je len predpokladaný zvýšený výber zdravotného poistenia od pracujúcich občanov, ktorý závisí od vývoja ekonomiky v ďalšom období. Aktuálne návrhy niektorých zdravotných poisťovní nereflektujú výšku nákladov, ktoré majú poskytovatelia ZS na svoju prevádzku. To vedie ku situácii, že poskytovatelia pri navrhovaných zmluvách nevedia zabezpečiť pokrytie ich oprávnených nákladov. Situácia dospela do bodu, že niektorí poskytovatelia z tohto dôvodu odmietajú podpis zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Aktuálne sú rokovania kritické najmä so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou /VšZP/ a to aj s ohľadom ku vypršaniu platnosti zmlúv niektorých poskytovateľov s touto poisťovňou k 31.3.2022. Na možnosť takéhoto vývoja situácie pri navrhovanom a nakoniec schválenom rozpočte sme upozorňovali dlhodobo. Zorganizovali sme stretnutia rôznych zdravotníckych organizácií k tejto téme a sami sme sa zúčastnili aj ďalších rokovaní. Zdravotnícke organizácie podporila v ich požiadavkách aj pani prezidentka SR Zuzana Čaputová. Náš hlas ostal, bohužiaľ, doteraz nevypočutý. Je vysoko pravdepodobné, že mnohé ambulancie nebudú mať od 1.4.2022 podpísanú zmluvu so VŠZP o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti sme požiadali aj Ministerstvo zdravotníctva SR o vydanie jasného usmernenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako v prípade nezmluvného vzťahu pristupovať k pacientom. Doteraz túto informáciu z MZ SR nemáme. Zdravotnícke zariadenia nemôžu adekvátne fungovať a poskytovať zodpovednú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ak nemajú pokryté personálne, materiálno-technické a prevádzkové /napr. energie/ náklady. SLK bude plne chápať, ak by sa pre tieto dôvody rozhodli poskytovatelia ZS nepodpísať nevýhodné zmluvy. Z vyššie uvedených dôvodov je možné, že niektorí poskytovatelia ZS budú od 1.4.2022 fungovať v nezmluvnom vzťahu so VŠZP a jej poistencom budú poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, respektíve si budú musieť pacienti náklady, ktoré vzniknú s ich ošetrením, uhrádzať priamymi platbami v ambulanciách. Ak sa situácia nevyrieši, môže takýchto ambulancií pribúdať a uvedené sa môže týkať aj niektorých nemocníc, kúpeľov, ako aj poistencov ďalších poisťovní. Za takýchto okolností sa naozaj nemožno čudovať, že lekári neostávajú pracovať v slovenskom zdravotníctve, nenastupujú do ambulancií a lekári v dôchodkovom veku končia svoju prax bez náhrady. Hoci chápeme finančné problémy štátu, kombinácia nedostatočných platieb, inflácie, zvyšovania cien energií, pandémie COVID-19, chýbajúcich lekárov a zdravotníkov v nemocniciach a ambulanciách a migračnej vlny z vojnou zmietanej Ukrajiny je mínovým poľom, ktoré bude znamenať ďalšiu devastáciu už aj tak krehkého systému zdravotníctva na Slovensku. Ak je toto zámer ministerstva financií, je to veľmi krátkozraké a smutné. SLK odmieta stupňovanie tlaku na zdravotníkov a očakáva konkrétne návrhy na určenie reálnych cien výkonov ZS, ktoré budú pretavené do návrhov na zmluvné vzťahy od zdravotných poisťovní. SLK ešte dnes zverejní informáciu pre poskytovateľov ZS, ako postupovať v prípade nezmluvného vzťahu k poistencovi nezmluvnej poisťovne. V prípade, že obdržíme v tomto ohľade usmernenie, ktoré sme žiadali od MZ SR, budeme o ňom lekárov informovať taktiež. SLK znovu apeluje na kompetentných, aby ku zdravotníctvu pristupovali ako ku priorite - tak, ako to deklarovali aj v programovom vyhlásení vlády – a aby zabezpečili uhrádzanie reálnych cien za výkony zdravotnej starostlivosti pre ich poskytovateľov a nebrali si pacientov, lekárov, sestry, záchranárov a ostatných zdravotníkov za rukojemníkov politického boja. Slovenská lekárska komora, 30.3.2022


Postavenie nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti V prípade nezmluvného vzťahu postupuje poskytovateľ vo vzťahu k poistencovi nezmluvnej poisťovne nasledovne: 1. Odkladná zdravotná starostlivosť Poskytuje zdravotnú starostlivosť na priamu platbu podľa cenníka (vrátane nákladov na SVaLZ vyšetrenia – najmä laboratórne vyšetrenia – v žiadanke vyznačíte nezmluvný poskytovateľ). Odporúčame poskytovateľom aktualizovať si cenníky a zaslať aktuálne cenníky na príslušný úrad VÚC (v cenníku zohľadnite aj vypisovanie žiadosti o poskytnutie príspevku, cenu laboratórnych výkonov, ktoré indikujete). V prípade odkladnej zdravotnej starostlivosti môže pacient požiadať zdravotnú poisťovňu o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – podmienky poskytnutia príspevku a postupu poistenca pri uplatnení príspevku sú dostupné na webových sídlach ZP - napr. VšZP https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zdravotna-starostlivost/poskytovanie-prispevkov/ Jedná sa o príspevok (platbu) pacientovi, nie poskytovateľovi. Pacient u nezmluvného poskytovateľa platí za zdravotnú starostlivosť podľa cenníka. Pri predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetický potravín predpisujúci lekár nezmluvného poskytovateľa uvedie poznámku „HRADÍ PACIENT“ v preskripčnom zázname a na lícnej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu a poznámku „NEZMLUVNÝ LEKÁR“ v preskripčnom zázname a na rubovej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu. Tieto poznámky uvedie aj všeobecný lekár/pediater, ak predpisuje lieky na základ odporúčania nezmluvného špecialitu. 2. Neodkladná zdravotná starostlivosť Nezmluvný poskytovateľ má nárok na úhradu za poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť vo výške ceny obvyklej v mieste a v čase jej poskytnutia. Skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca. Neodkladnú zdravotnú starostlivosť,ktorá nebola potvrdená zdravotnou poisťovňou, zdravotná poisťovňa neuhradí. Poisťovňa je povinná potvrdiť najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť; potvrdenie žiadosti musí mať písomnú formu; za jeho doručenie sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou poštou. V súvislosti s neodkladnosťou zdravotnou starostlivosťou odporúčame všetkým nezmluvným poskytovateľom: • pripraviť si tlačivo žiadosť na potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP, ktoré si môžete stiahnuť na tomto linku: https://zapsk.sk/wp-content/uploads/2022/03/ziadost_nezmluvneho_pzs_o_potvrdenie_neodkladnej_zs_06_2019.rtf • postupovať podľa pokynov VšZP dostupných na https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zdravotna-starostlivost/neodkladna-zdravotna-starostlivost/ Pri predpisovaní liekov liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetický potravín po potvrdení neodkladnej zdravotnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou predpisujúci lekár nezmluvného poskytovateľa uvedie poznámku „NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ“ v preskripčnom zázname a na rubovej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu. Odporúčame poskytovateľom, aby pacientov pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti informovali o svojom statuse nezmluvného poskytovateľa a skutočnosti, že poskytnutú zdravotnú starostlivosť budú musieť uhradiť. Pacient musí mať možnosť rozhodnúť sa, či s takýmto postupom bude súhlasiť. V prípade poskytovateľov VLD a VLDD je potrebné, aby títo predložili poisťovni vlastný návrh cenových podmienok, za účelom preukázania vôle uzatvoriť zmluvu s poisťovňou, keďže poskytovatelia VLD a VLDD majú zákonnú povinnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, z ktorej kapitujú aspoň jedného poistenca. Poskytovatelia ŠAS takúto povinnosť nemajú, ale aj v ich prípade možno zaslať poisťovni protinávrh, ako prejav vôle zostať zmluvným poskytovateľom za splnenia predkladaných zmluvných podmienok.