Inštruktáž k voľbám do výboru Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Inštruktáž k voľbám do výboru Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

30.06.2020

Vážení členovia Slovenskej oftalmologickej spoločnosti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v roku 2020 končí štvorročné funkčné obdobie súčasného výboru SOS. Na základe uznesenia Výboru Slovenskej oftalmologickej spoločnosti vyhlasujú jednokolové korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady Slovenskej oftalmologickej spoločnosti na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie september 2020 – september 2024.

Za týmto účelom výbor SOS schválil 3 členov volebnej komisie:
- MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD., Bratislava, predseda volebnej komisie
- Prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH., MSc., Bratislava
- MUDr. Pavol Veselý, Bratislava

Ako pozorovateľ pri voľbách bude delegovaný jeden zamestnanec Sekretariátu SLS.

Volebná komisia zodpovedá za demokratický, transparentný priebeh volieb a dbá, aby nedošlo k manipulácii s výsledkami volieb.

Pri voľbách bude postupovať v súlade s Volebným poriadkom SLS a stanovami SOS registrovanými na Ministerstve vnútra 21.1.1997 a zaregistrovanou zmenou stanov 20.9.2017 pod číslom VVS/1-900/90-122 18 .3
Novozvolený výbor bude mať 9 členov a dozorná rada 3 členov. Hlasovací lístok pre korešpondenčné voľby do Slovenskej oftalmologickej spoločnosti obsahuje časť pre voľby do výboru a časť pre voľby do dozornej rady. Každý hlasovací lístok je označený pečiatkou SLS a SOS.

Hlasovanie prebieha nasledovne:
Do hlasovacieho lístka čitateľne vpíšte maximálne 9 mien kandidátov do výboru a maximálne 3 mená kandidátov do dozornej rady zo zoznamu členov Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. (Okrem mena, priezviska a titulu kandidáta je potrebné uviesť aj miesto bydliska). Zoznam členov Slovenskej oftalmologickej spoločnosti („SOS“) je uvedený na webovej stránke: www.soska.sk.

https://www.soska.sk/clenska-zona/zoznam-clenov-k-1-7-2020

Vyplnený hlasovací lístok vložte do priloženej obálky so spätnou adresou a označením „ Voľby do Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.“ Zalepenú obálku zašlite na Slovenskú lekársku spoločnosť najneskôr s dátumom odoslania 31.7.2020

Hlasovací lístok sa stáva neplatným, ak:
- bude súčet navrhnutých kandidátov, vyšší ako 9 pre voľby do výboru a viac ako 3 pre voľby do dozornej rady,
- hlasovací lístok nebude opečiatkovaný pečiatkou SLS a SOS,
- bude hlasovací lístok doručený v otvorenej, alebo heslom „ Voľby do Slovenskej oftalmologickej spoločnosti “ neoznačenej obálke;
- budú vpisované návrhy kandidátov nečitateľné, prípadne bude hlasovací lístok iným spôsobom znehodnotený (doškrtaný);
- bude hlasovací lístok podaný na pošte po 31.7.2020,
- nebude vpísaný žiaden kandidát.

Hlasovací lístok sa osobitne posudzuje do výboru a do dozornej rady.

Predseda volebnej komisie zvolá najneskôr do 14 dní po ukončení volieb volebnú komisiu za účelom sčítania hlasov. Do výboru a dozornej rady Slovenskej oftalmologickej spoločnosti budú zvolení tí členovia, ktorí získali najviac hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov, o poradí rozhodne náhodný výber kandidátov, ktorý vykoná volebná komisia. Za náhradných členov budú zvolení tí kandidáti, ktorí sa umiestnili v poradí na ďalších miestach, ako je stanovený limit počtu členov do výboru a do dozornej rady.

Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb a po podpísaní všetkými jej členmi ju zašle Sekretariátu SLS, najneskôr do 14 dní po ukončení volieb.
Novozvolený výbor na svojom prvom zasadnutí zvolí spomedzi seba, v tajnom hlasovaní prezidenta, viceprezidenta, vedeckého sekretára, prípadne inú funkciu. Dozorná rada si zvolí na svojom prvom zasadnutí spomedzi seba predsedu. Výbor a dozorná rada písomne oboznámia Sekretariát SLS s výsledkami volieb, bezodkladne po ich realizácii.


Vážení kolegovia,

vyzývame Vás k účasti na voľbách do výboru a do dozornej rady SOS. Veríme, že i napriek Vašej zaneprázdnenosti sa ich zúčastníte a využijete svoje právo voliť Vašich profesionálnych reprezentantov.

S pozdravom

Za volebnú komisiu: MUDr. Katarína Hlaváčková , PhD.                

Za výbor: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.


Jún , 2020