M

MUDr. Juraj Sekáč

Glaukóm – čo je dobré vedieť....

Glaukóm, nazývaný aj „zelený zákal“ je skupina očných ochorení, pri ktorých dochádza k progresívnemu poškodeniu zrakového nervu. Postupne sa vytvárajú výpady vo videní, ktoré sa následne rozširujú, spájajú a postupne vedú k rúrkovitému videniu až k slepote.

24.07.2019

Prečo sa glaukóm volá zelený zákal?

Ide o historické pomenovanie siahajúce ešte do obdobia starovekého grécka, kedy sa označenie „glaukozis“ používalo pre ľudí s okom „tvrdým ako kameň“ (a to pravdepodobne v dôsledku vysokého vnútroočného tlaku). Postihnuté oko malo zelený nádych, pre zmenu farby dúhovky a skalenej rohovky pri pokročilom štádiu ochorenia.

Aký je jeho výskyt glaukómu?

Vo vyspelých krajinách sveta je glaukóm druhou najčastejšou príčinou slepoty. Približne 60 miliónov ľudí na celom svete žije s glaukómom a žiaľ až polovica takto chorých ľudí o svojom ochorení nevie. V stredoeurópskej populácii nad 40 rokov má glaukóm 1,5 -2% ľudí. S vekom počet ľudí s glaukómom narastá.

Aký je rozdiel medzi zeleným a šedým zákalom?

Zelený zákal, alebo glaukóm je progresívne ochorenie zrakového nervu. Šedý zákal, alebo katarakta je „prirodzený proces starnutia šošovky“, pri ktorom dochádza k zakaleniu normálne čírej očnej šošovky. Lieči sa výmenou skalenej šošovky za umelú vnútroočnú šošovku.

Aké typy glaukómu poznáme?

Tradičná klasifikácia rozdeľuje glaukóm na:

  1. glaukóm s otvoreným uhlom,
  2. glaukóm s uzavretým uhlom
  3. vrodený glaukóm

Na základe príčiny vzniku delíme všetky formy glaukómu na primárne a sekundárne.

Primárny glaukóm s otvoreným uhlom – objavuje sa, ak je odtok z prednej očnej komory príliš pomalý, čo spôsobuje zvýšenie vnútroočného tlaku. Je príčinou takmer 90% všetkých prípadov glaukómu a býva často bez príznakov. Jeho príčina nie je presne známa.
Existujú aj špecifické podtypy tejto formy glaukómu:
Normotenzný glaukóm, pri ktorom je hodnota vnútroočného tlaku menej ako 21mmHg, ale pri vyšetrení nachádzame poškodenie zrakového nervu. Opačným prípadom je stav označovaný ako Očná hypertenzia, pri ktorej je hodnota vnútroočného tlaku patologická, ale pri vyšetrení poškodenie zrakového nervu nenachádzame.

Glaukóm zo zatvoreným uhlom - objavuje sa pri zúžení uhla medzi dúhovkou a rohovkou, v dôsledku čoho vnútroočná tekutina ťažko odteká a dochádza k náhlemu zvýšeniu vnútroočného tlaku. Prvotným prejavom je často krát „akútny glaukómový záchvat“ charakterizovaný príznakmi ako bolesť hlavy, bolesť očí, pocit na zvracania, videnie dúhových kruhov okolo svetiel a rozmazané videnie. V tomto prípade je nutné ihneď vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Sekundárny glaukóm – pri ktorom, na rozdiel od primárneho glaukómu poznáme presnú príčinu vzniku. Vzniká ako následok iného ochorenia alebo patologického stavu v oku. Môže vniknúť ako následok úrazu, po predchádzajúcej komplikovanej operácii oka, po kortikosteroidnej liečbe alebo pri celkovom ochorení organizmu. Odstránením príčiny a liečbou základného ochorenia dôjde vo väčšine prípadov aj odozneniu prejavov sekundárneho glaukómu

Aké sú príznaky glaukómu?

Ide o chronické ochorenie, ktoré v začiatočných štádiách nebolí, pacient si nemusí všimnúť žiadne zhoršenie videnia. Často sa zistí náhodne. Ťažkosti spôsobujú až pokročilé formy glaukómu s poruchou periférneho videnia. To sa prejavuje zhoršenou orientáciou v priestore, tzv. rúrkovitým videním.
Pri uzávere dúhovkovo-rohovkového uhla vznikajú prejavy akútneho glaukómového záchvatu:
- bolesť hlavy,
- bolesť očí,
- začervenanie očí,
- pocit na zvracania,
- videnie dúhových kruhov okolo svetiel,
- rozmazané videnie.
Jedná sa o urgentný stav, ktorý vyžaduje okamžité riešenie!!!

Aké sú rizikové faktory glaukómu?

- zvýšený vnútroočný tlak: > 21mmHg
- vek: prejavuje sa v každej vekovej kategórii, avšak ľudia nad 60 rokov sú 6 krát viac ohrození glaukómom. U Afroameričanov je riziko vyššie už po štyridsiatke.
- rasa: ľudia afrického a hispánskeho pôvodu sú viac ohrození glaukómom. U Afroameričanov je 15-krát vyššia pravdepodobnosť vzniku glaukómu ako u belochov. Glaukóm s uzavretým uhlom je najbežnejší u Aziatov.
- rodinná anamnéza: ak sa glaukóm vyskytol vo vašej rodine, riziko ochorenia sa u vás zvyšuje
- celkové ochorenia: srdcové ochorenie, diabetes mellitus a vysoký krvný tlak môžu zvýšiť riziko vzniku glaukómu
- poranenie oka: vážny úraz (úder do oka, tupý náraz do tvárovej časti a oblasti oka,…) môže poškodiť odtokový kanálik , čo má za následok okamžité alebo postupné zvýšenie vnútroočného tlaku.
- užívanie kortikosteroidov
- závažná krátkozrakosť
- centrálna hrúbka rohovky <0,5 mm

Glaukóm – čo je dobré vedieť....

Aké sú normálne, fyziologické hodnoty vnútroočného tlaku?

V odbornej literatúre sa uvádza ako fyziologická hodnota VOT 10 -21 mmHg (Torr). Hodnota nameraného vnútroočného tlaku však nemusí byť zhodná s jeho reálnou hodnotou. Je ovplynená najmä hrúbkou rohovky a jej biomechanickými vlastnosťami. Taktiež hodnoty v priebehu dňa kolíšu a pri jednotlivých opakovaných meraniach sa jeho hodnota môže meniť. 

Ako zistím, že mám glaukóm?

Pri návšteve očného lekára je potrebné zmerať vnútroočný tlak, ktorý je hlavným rizikovým faktorom ochorenia. Hlavne u ľudí nad 40 rokov a pri rodinnom výskyte ochorenia. Pri akomkoľvek podozrení na glaukómové ochorenie vás očný lekár odošle na špeciálne očné vyšetrenie, kde sa ďalšími vyšetrovacími postupmi potvrdí alebo vyvráti diagnóza.
Pacient, u ktorého existuje podozrenie na glaukóm absolvuje nasledujúce vyšetrenia:
- podrobná anamnéza a to hlavne rodinná, osobná, so zameraním sa na subjektívne príznaky;
- centrálna zraková ostrosť;
- zmerať vnútroočného tlaku (tonometria) a hrúbky rohovky (pachymetria)
- dôkladné oftalmoskopické vyšetrenie predného segmentu ako aj očného pozadia;
- gonioskopia rohovkovo-dúhovkového uhla, kedy pomocou špeciálnej šošovky, ktorá sa prikladá na povrch anestezovaného oka možno na základe anatómie uhla medzi rohovkou a dúhovkou rozlíšiť jednotlivé formy glaukomu,
- perimetria – vyšetrenie periférnej zrakovej ostrosti, t.j. funkčných zmien zrakového nervu,
- špeciálne zobrazovacie vyšetrenia terča zrakového nervu – OCT, HRT, GDx
Pri potvrdení glaukómu ako chronického ochorenia je nevyhnutné následné sledovanie jednotlivých parametrov a ich vývoj v čase v pravidelných intervaloch

Ak už glaukómom mám, čo mám robiť, aby sa stav nezhoršoval?

Pokiaľ máte glaukóm, je potrebné dodržiavať pokyny lekára a pravidelne si kvapkať na povrch oka predpísané kvapky. Ide o celoživotnú liečbu, ktorej nerešpektovanie môže mať nezvratné následky. Glaukomatici by mali tiež pravidelne aeróbne športovať (aerobik, beh, bicyklovanie, plávanie,...), pričom sa predpokladá dlhodobé zníženie vnútroočného tlaku. Neodporúčajú sa veľmi náročné fyzické aktivity (vzpieranie, posilňovňa)

Hrozí mi, že oslepnem?

Pri skorej diagnostike ochorenia a pravidelnom dodržiavaní liečby pacientom je možné zachovať zrakové funkcie dlhodobo!!! Žiadny lekár sa však nemôže zaručiť, že liečba bude 100% a nikdy nedôjde k zhoršeniu zrakových funkcii.

Aké je liečba glaukómu?

Liečba glaukómu je individuálna a mala by byť „šitá na mieru“ pre konkrétneho pacienta, ktorý sa lieči na glaukóm. Základným cieľom liečby je stabilizácia vnútroočného tlaku na prijateľné hodnoty, také pri ktorých nedochádza k poškodeniu vláken zrakového nervu.
Prvý krok v liečbe glaukómu predstavuje medikamentózna terapia. Ide o aplikáciu kvapiek na povrch oka, ktoré svojím účinkom vedú k zníženiu tvorby komorovej tekutiny, eventuálne k zvýšeniu jej odtoku a tak znižujú hodnoty vnútroočného tlaku. Na trhu v súčasnosti existuje veľké množstvo antiglaukmatóznych kvapiek od rôznych výrobcov a farma-firiem. Na základe účinnej látky ich delíme na 4 základné skupiny: betablokátory, sympatomimetiká, inhibítory karboanhydrázy, analógy prostaglandínov, ako ďalšiu skupinu sem zaraďujeme aj parasympatomimetiká - Pilokarpin. K antiglaukomatikám zaraďujeme i hyperosmotické lieky a vazoregulačné a neuroprotektívne lieky.
Antiglaukomatiká možno medzi sebou rôzne kombinovať, pričom za maximálnu terapiu považujeme kombináciu 4 kvapiek. Existujú aj kvapky, tzv. fixne kombinované preparáty, ktoré v jednej fľaštičke obsahujú dve účinné látky a tak zlepšujú komfort pacienta pri aplikácii ako aj samotný efekt oproti jednotlivo aplikovaným kvapkám.

V prípade, že predchádzajúca terapia je neúspešná, alebo je glaukóm diagnostikovaný v neskoršom štádiu alebo u pacientov, ktorý nemôžu medikamentóznu terapiu užívať sa pristupuje k chirurgickej terapii (trabekulektómia, trabekulotómia, drenážne implantáty).

Na pomedzí medzi kvapkami a operačným riešením glaukómu stoja laserové techniky, ktorých výhodou je ich neinvazívnosť, bezbolestnosť, rýchlosť prevedenia, ako i to, že sa vykonávajú iba v lokálnej (kvapkovej) anestéze s minimálnymi komplikáciami a prebiehajú ambulantne, teda nevyžadujú žiadnu hospitalizáciu. Sem zaraďujeme SLT – selektívna laserová trabekuloplastika , ALT - argon laser trabekuloplastika, Nd:YAG laser iridotomia.

M

MUDr. Juraj Sekáč