Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Staň sa členom

 

Staň sa našim aktívnym členom - spoločne rozvíjame odbor oftalmológie na Slovenku.


Slovenská oftalmologická spoločnosť zastupuje svojich členov navonok s cieľom ochraňovať a presadzovať ich oprávnené požiadavky a záujmy. 
Za tým účelom  zabezpečuje najmä:

  • rozširovanie medicínskych, vedeckých diagnostických a liečebných poznatkov z aktuálnej domácej a svetovej medicínskej vedy
  • sprostredkováva transfer najnovších vedeckých odborných medicínskych, diagnostických a liečebno-preventívnych poznatkov do praxe najmä formou ďalšieho sústavného vzdelávania z odboru oftalmológia.

 

Ako sa stať členom SOSky:

 

  1. Riadnym členom SOS sa môže stať fyzická osoba (lekár, prípadne iný pracovník v zdravotníctve, ktorý vykonáva vedeckú, odbornú a inak kvalifikovanú činnosť v zdravotníctve v odbore oftalmológia prípadne v príbuznom odbore a študent medicíny), ktorý súhlasí s poslaním a Stanovami SOS, SLS a zaviaže sa podieľať na ich plnení, zaplatí zápisné a ročne stanovený členský príspevok.
  2. Riadne členstvo vzniká doručením správne vyplnenej a podpísanej písomnej prihlášky uchádzača o riadne členstvo schválenej výborom SOS, zaplatením zápisného, základného členského príspevku SLS a členského príspevku SOS. Riadny člen SOS je zároveň členom SLS. Všetky potrebné formuláre k prihláseniu nájdete na našom webe v sekcii "Staň sa členom"  alebo na požiadanie na sekretariáte SOSky. 
  3. Čestné členstvo SOS je osobitný druh pôct, ktoré sa udeľujú členom a osobám za zásluhy o rozvoj plnenia predmetu činnosti, úloh a cieľov SOS. Podmienky a postup udeľovania čestného členstva upravujeŠtatút cien a pôct SOS a SLS.
  4. Výhody členstva - Ako registrovaný a platný člen získavate prístup do chránenej zóny www.SOSka.sk, budete odberateľom newslettera  OČAMI OFTALMOLÓGOV. Máte právo zúčastňovať sa na odborných podujatiach organizovaných SOS a SLS a podieľať sa na výhodách, ktoré SOS a SLS poskytuje svojím členom, zúčastňovať sa na odborných vedeckých podujatiach doma a v zahraničí a uchádzať sa o finančné príspevky na zahraničné pracovné cesty.